Leveringsvoorwaarden

Artikel 1 – Begripsbepalingen
 • Onder Kraamzorg wordt in deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden verstaan: Ineke van Damme, DoulaKraamzorgIneke te Twisk ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 62742612
 • Onder cliënt wordt begrepen: degene in wiens opdracht en voor wiens rekening de werkzaamheden worden verricht .
 • Onder zorgverlening wordt verstaan: de verzorging van moeder en kind en eventueel overige gezinsleden.
Artikel 2 – Zorgovereenkomst
 • Een zorgovereenkomst komt tot stand zodra deze door de zorgaanbieder en de cliënt is ondertekend.
 • De zorgverlening bestaat uit minimaal zorg voor moeder en kind, eventueel aangevuld met huishoudelijke werkzaamheden en overige taken.
 • Het aantal uren en dagen van de zorgverlening is afhankelijk van de verzekering van de cliënt en de indicatiestelling volgens het Landelijk Indicatie Protocol.
 • Per dag wordt minimaal 3 uur zorg in rekening gebracht, uitgezonderd de opvang na thuiskomst of de partus-assistentie.
 • DoulaKraamzorgIneke garandeert zorg voor moeder en kind, bij ziekte, vakantie of onvoorziene omstandigheden van de kraamverzorgende wordt vervanging gegarandeerd.
 • DoulaKraamzorgIneke streeft naar minimale wisseling van de kraamverzorgende.
 • Zowel DoulaKraamzorgIneke als de cliënt kunnen in onderling gemaakte afspraken bijstellen.
Artikel 3 – Zorgvoorwaarden
 • Zorggegevens worden vastgelegd in een zorgplan. Na beëindiging van de zorgovereenkomst worden er kopieën van de moeder en de baby uit het zorgplan door DoulaKraamzorgIneke 10 jaar bewaard. Het zorgplan blijft bij de cliënt thuis.
 • Apparaten waar kraamverzorgenden mee werken moeten veilig zijn.
Artikel 4 – Uitvoering en bijstelling van de zorgverlening
 • DoulaKraamzorgIneke is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.
 • Bij assistentie bij de thuisbevalling zal de kraamverzorgende binnen een uur na binnenkomen van de melding bij de cliënt aanwezig zijn.
 • Bijstelling van de uren geschiedt aan de hand van het landelijk Indicatie Protocol.
 • Gedurende de zorgverlening wordt een urenregistratie bijgehouden op een zorgdossier, dit formulier dient voor akkoord te worden getekend door kraamverzorgende en cliënt.
 • De geïndiceerde uren worden bijgehouden op het LIP formulier, deze dient aan het eind van de zorg door de cliënt en de verloskundige getekend te worden.
 • Door ondertekening verklaart de cliënt zich akkoord met het aantal gewerkte uren zoals vermeld op de urenregistratie en deze uren te betalen conform het geldende tarief.
Artikel 5 – Privacy

Bij het verlenen van diensten aan de cliënt houdt DoulaKraamzorgIneke zich aan de eisen van de Wet Bescherming.

Artikel 6 – Aansprakelijkheid
 1. DoulaKraamzorgIneke niet aansprakelijk voor schade die door een kraamverzorgende bij de cliënt is veroorzaakt, tenzij er sprake is van grove nalatigheid of schuld.
 2. DoulaKraamzorgIneke aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan de auto van de cliënt als deze door de kraamverzorgende voor haar werkzaamheden wordt gebruikt.
Artikel 7 – Annulering

Indien de cliënt besluit geen gebruik meer te maken van de diensten van DoulaKraamzorgIneke kan deze de overeengekomen werkzaamheden annuleren. Hiertoe dient de cliënt DoulaKraamzorgIneke op de hoogte te brengen.

Artikel 8 – Ontbinden zorgovereenkomst
 1. DoulaKraamzorgIneke is gerechtigd haar werkzaamheden met onmiddellijke ingang te beëindigen in de volgende situaties:
 • Indien de arbeidsomstandigheden van de kraamverzorgende onveilig, ongezond en risicovol zijn, zulks ter beoordeling van DoulaKraamzorgIneke
 • Indien jegens de kraamverzorgende ongewenste intimiteiten plaatsvinden of dreiging met geweld;
Artikel 9 – Klachtenprocedure
 • De cliënt kan een klacht mondeling, telefonisch, schriftelijk of per e-mail melden naar DoulaKraamzorgIneke
 • Elke klacht wordt geregistreerd en de behandeling vindt zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen 24 uur, plaats.
 • Klachten worden voor zover mogelijk binnen 48 uur afgehandeld.
Artikel 10 – Betalingsvoorwaarden
 • De aan de klant toegezonden factuur dient binnen 14 dagen na dagtekening aan DoulaKraamzorgIneke te zijn betaald.
 • Indien DoulaKraamzorgIneke overgaat  tot incassomaatregelen is zij gerechtigd naast de hierboven bedoelde rente alle op de invordering betrekking hebbende kosten, zowel op de gerechtelijke als buitengerechtelijke, op de klant te verhalen.
Artikel 11 – Toepasselijk recht
 • Op de overeenkomsten tussenDoulaKraamzorgIneke en haar cliënt is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.
 • Deze algemene voorwaarden van DoulaKraamzorgIneke zijn ook te lezen op de website van DoulaKraamzorgIneke