Gebruiksvoorwaarden

Aan het gebruik van Doula-KraamzorgIneke.nl zijn de onderstaande voorwaarden verbonden. Lees deze aandachtig door, zodat je weet wat je rechten en plichten zijn. Deze voorwaarden zijn aangepast op 4 april 2015.

 

Artikel 1. Inhoud van Doula-KraamzorgIneke
1.1 Doula-KraamzorgIneke.nl, ofwel de website van Doula-KraamzorgIneke, de Aanbieder, publiceert teksten, afbeeldingen en andere materialen die door eigen en derden zijn aangeleverd. Je mag deze materialen niet kopiëren, verspreiden of op een andere manier gebruiken zonder schriftelijke toestemming van de Aanbieder, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht. In het bijzonder is het niet toegestaan om de inhoud van via RSS aangeboden materialen elders te herplaatsen, behoudens in de vorm van een citaat met bronvermelding.

 

1.2 Je dient je te onthouden van ongeoorloofd gebruik van Doula-KraamzorgIneke.nl, en je belooft je te gedragen conform hetgeen door de Aanbieder mag worden verwacht van een zorgvuldige deelnemer. Als je fouten of onvolkomenheden in Doula-KraamzorgIneke.nl of gebruikte programmatuur aantreft, zul je je best doen deze onder de aandacht van de Aanbieder te brengen.

 

1.3 Deze materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid.Aan deze materialen kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

 

1.4 De Aanbieder is gerechtigd op elk moment het aanbod aan te passen of te verwijderen zonder daarover mededeling te hoeven doen.

 

1.5 Het is niet toegestaan om met behulp van geautomatiseerde processen of software de gehele Website of een substantieel deel daarvan op te vragen, of enige actie te ondernemen die het goed functioneren van Doula-KraamzorgIneke aan kan tasten.

 

Artikel 2. Publiceren op Doula-KraamzorgIneke.nl
2.1 De Aanbieder biedt je de mogelijkheid om reacties te plaatsen op berichten op Doula-KraamzorgIneke of om gastbijdragen te publiceren. Je bepaalt zelf (behoudens het onderstaande) welk materiaal je wilt publiceren en wanneer. De Aanbieder is je echter geen enkele vergoeding verschuldigd voor de materialen die je op Doula-KraamzorgIneke.nl publiceert, tenzij anders is afgesproken.

 

2.2 De Aanbieder bepaalt of hij materiaal dat jij aanlevert ook werkelijk publiceert op Doula-KraamzorgIneke.nl en zo ja in welke categorie(en) of overzichten het materiaal zal verschijnen. Reacties worden in principe zonder voorafgaande screening geplaatst, afgezien van een geautomatiseerde controle op ongevraagde commerciële uitingen (“spam”).

 

2.3 Het is niet toegestaan om in je publicaties op Doula-KraamzorgIneke.nl
• kwaadaardige inhoud (zoals virussen of spyware) of hyperlinks naar externe sites met kwaadaardige inhoud op te nemen;
• smadelijke, lasterlijke, bedreigende, onjuiste, aanstootgevende, pornografische, discriminerende of haat zaaiende informatie op te nemen;
• piramidespelen, kettingbrieven, commerciële, charitatieve of ideële boodschappen op te nemen;
• de indruk te wekken dat je hulppersoon of vertegenwoordiger van Aanbieder bent,
• materiaal op te nemen dat inbreuk maakt op rechten van derden, waaronder mede begrepen het opnemen van afbeeldingen of hyperlinks daarnaar in bijdragen zonder toestemming van de rechthebbenden;
• materiaal op te nemen dat onevenredig veel belasting voor de systemen van Aanbieder vergt.

 

2.4 Mocht de Aanbieder een redelijk vermoeden krijgen van dan wel tot het besef komen dat door jou aangeleverd materiaal in strijd is met de wet of met één van de hierboven genoemde verboden, dan heeft de Aanbieder eenzijdig het recht om het materiaal te verwijderen of de toegang daartoe te blokkeren. De Aanbieder hoeft hierover geen overleg te voeren met jou. In geen geval is de Aanbieder aansprakelijk voor de schade die voortvloeit uit dergelijk handelen.

 

2.5 Je vrijwaart de Aanbieder voor aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de stelling dat door jou aangeleverd materiaal op welke andere manier dan ook tegen de wet is.

 

2.6 Om het plaatsen van gastbijdragen te vergemakkelijken kan de Aanbieder je een gebruikersnaam en wachtwoord verstrekken. Daarmee krijg je toegang tot een beheerpaneel waarmee je direct kunt publiceren. Het wachtwoord moet je strikt geheim houden.

 

2.7 De Aanbieder is niet verantwoordelijk voor misbruik van het wachtwoord en mag ervan uitgaan dat alles wat iemand doet die zich met de aan jou verstrekte gebruikersnaam en wachtwoord aanmeldt op het beheerpaneel, onder jouw verantwoordelijkheid en risico gebeurt. Heb je het vermoeden dat een onbevoegd iemand het wachtwoord in handen heeft gekregen, wijzig dan zo snel mogelijk je wachtwoord en/of neem dan zo snel mogelijk contact met de Aanbieder op. Deze zal dan gepaste maatregelen nemen.

 

Artikel 3. Licentie aan de Aanbieder
3.1 Door materiaal te publiceren op Doula-KraamzorgIneke.nl verklaar je dat je daar zelf het auteursrecht op hebt en dat je bevoegd bent om de hieronder gevraagde licentie te verlenen aan de Aanbieder, zonder bijkomende verplichtingen of beperkingen voor de Aanbieder.

 

3.2 Voor materiaal waarop je niet zelf het auteursrecht hebt, geldt dat je deze alleen mag publiceren op Doula-KraamzorgIneke.nl als je toestemming hebt van de rechthebbende, dan wel dat je publicatie onder een wettelijke uitzonderingsbepaling valt. Door publicatie van dergelijk materiaal verklaar je dan ook dat dit het geval is.

 

3.3 Het auteursrecht op door jou aangeleverd materiaal blijft bij jou. Je geeft hierbij de Aanbieder een niet-exclusieve licentie om alle door jou aangeleverde materialen te publiceren op Doula-KraamzorgIneke.nl en in andere media zoals tijdschriften, boeken en andere websites. Daaronder valt tevens het recht om het materiaal te wijzigen en/of in te korten. Hoewel de Aanbieder zal proberen je naam te vermelden als dat redelijkerwijs mogelijk is, is de Aanbieder dat niet verplicht. Je ziet hierbij af van enig recht op naamsvermelding bij publicatie op Doula-KraamzorgIneke.nl.

 

3.4 In afwijking van het vorige lid is je licentie aan de Aanbieder exclusief in geval van publicatie van materialen die je tegen betaling vervaardigd hebt.

 

3.5 Je machtigt de Aanbieder hierbij om namens jou in rechte op te treden tegen overname van jouw materiaal door derden in de vorm waarop ze op Doula-KraamzorgIneke.nl zijn gepubliceerd.

 

Artikel 4. Verwerking van persoonsgegevens
4.1 De Aanbieder respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat persoonsgegevens zorgvuldig en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden verwerkt. De Aanbieder zal persoonsgegevens niet aan derden ter beschikking stellen behalve voor zover dat in deze voorwaarden aangegeven staat.

 

4.2 Je geeft de Aanbieder hierbij toestemming voor elk gebruik van deze persoonsgegevens dat past binnen het kader van deze overeenkomst. Zie hiervoor de apart beschikbare privacyverklaring van Aanbieder.

 

4.3 Je toestemming kun je op elk moment intrekken. Je eventuele gebruikersnaam wordt dan opgeheven en je persoonsgegevens worden dan verwijderd uit de bestanden van de Aanbieder, afgezien van persoonsgegevens die noodzakelijk zijn een goede bedrijfsvoering of voor het uitvoeren van een wettelijke plicht van de Aanbieder. De Aanbieder hoeft door jou aangeleverd materiaal niet te verwijderen van Doula-KraamzorgIneke.nl, tenzij je een bijzondere en zwaarwegende reden hebt om dit te eisen.

 

Artikel 5. Onderhoud en storingen
5.1 De Aanbieder heeft het recht om Doula-KraamzorgIneke.nl of gedeelten daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering van Doula-KraamzorgIneke.nl, de bijbehorende programmatuur of andere faciliteiten. De Aanbieder zal een dergelijke buitengebruikstelling zo veel mogelijk buiten kantooruren om laten plaatsvinden en je indien mogelijk tijdig op de hoogte stellen van de geplande buitengebruikstelling. De Aanbieder is echter nooit aansprakelijk tot schadevergoeding voor schade in verband met zodanige buitengebruikstelling.

 

5.2 De Aanbieder heeft het recht Doula-KraamzorgIneke.nl en de daarbij gebruikte programmatuur van tijd tot tijd aan te passen om de functionaliteit te verbeteren en om fouten te herstellen. Indien een aanpassing leidt tot een aanzienlijke wijziging in de functionaliteit, zal de Aanbieder proberen je daarvan op de hoogte stellen. Omdat Doula-KraamzorgIneke.nl door meerdere deelnemers wordt gebruikt, is het niet mogelijk om alleen voor jou van een bepaalde aanpassing af te zien. De Aanbieder is niet gehouden tot enige vergoeding van schade veroorzaakt door een dergelijke aanpassing.

 

5.3 In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen in de telecommunicatie-infrastructuur, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat de Aanbieder door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van deze overeenkomst redelijkerwijs niet van de Aanbieder kan worden gevergd, zal de uitvoering van deze overeenkomst worden opgeschort, dan wel deze overeenkomst worden beëindigd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

 

Artikel 6. Aansprakelijkheid
6.1 Omdat Doula-KraamzorgIneke.nl gratis aangeboden wordt, kun je de Aanbieder noch haar hulppersonen aansprakelijk stellen voor enige directe of indirecte schade die jij of anderen lijden door het al dan niet kunnen gebruiken van Doula-KraamzorgIneke.nl, waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade.

 

6.2 Je vrijwaart de Aanbieder voor alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of rente, verband houdende met deze overeenkomst.

 

6.3 De vorige leden van dit artikel zijn niet van toepassing indien en voor zover de desbetreffende schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van de Aanbieder.

 

6.4 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat je de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Aanbieder meldt.

 

Artikel 7. Duur, opschorting en beëindiging
7.1 Je gaat deze overeenkomst aan voor onbepaalde tijd. Zowel jij als de Aanbieder mogen deze op elk moment opzeggen, zonder inachtneming van een opzegtermijn. Na opzegging mag je Doula-KraamzorgIneke.nl niet langer gebruiken.

 

7.2 In geval van opzegging blijven de volgende verplichtingen bestaan voor zolang als de Aanbieder redelijkerwijs op het voortbestaan daarvan aanspraak kan maken: de licentie van artikel 3 en de regeling omtrent aansprakelijkheid van artikel 6.

 

7.3 De Aanbieder is gerechtigd om haar verplichtingen jegens jou op te schorten als het vermoeden bestaat dat jij in strijd handelt met de overeenkomst, op welke wijze dan ook, zonder dat de Aanbieder tot enige schadevergoeding is gehouden.

 

Artikel 8. Wijzigingen van de overeenkomst
8.1 De Aanbieder heeft het recht om deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen met nieuwe voorwaarden. Deze wijzigingen of aanvullingen treden in werking dertig dagen na publicatie daarvan op Doula-KraamzorgIneke.nl. Wijzigingen van ondergeschikt belang gaan altijd met onmiddellijke ingang in.

 

8.2 Als je een gewijzigde of aangevulde voorwaarde niet wilt accepteren, moet je binnen deze dertig dagen de overeenkomst opzeggen, zie artikel 7. Door Doula-KraamzorgIneke.nl te gebruiken na deze periode, geef je aan in te stemmen met de gewijzigde of aangevulde voorwaarde(n).

 

8.3 Eventuele door jou aangedragen voorwaarden of uitzonderingen maken geen deel uit van deze overeenkomst, tenzij dat schriftelijk tussen jou en de Aanbieder afgesproken is. 8.4 De Aanbieder is gerechtigd om deze overeenkomst en al haar rechten en verplichtingen die hieruit voortvloeien, over te dragen aan een derde die Doula-KraamzorgIneke.nl van haar overneemt.

 

Artikel 9. Slotbepalingen
9.1 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

 

9.2 Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.

 

9.3 Indien een bepaling uit deze voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst en algemene voorwaarden gestalte wordt gegeven.

 

9.4 Onder “schriftelijk” valt in deze voorwaarden ook e-mail, mits de identiteit en integriteit van dee-mail voldoende vaststaat.

 

9.5 Als je de Aanbieder een bericht stuurt, geldt de door Aanbieder ontvangen of opgeslagen versie van dat bericht als de authentieke versie, tenzij jij kunt aantonen dat deze versie niet authentiek is.

 

9.6 Je zult Aanbieder in voorkomende gevallen zo spoedig mogelijk informeren over wijzigingen in je naam-, adres- of contactgegevens die voor Aanbieder relevant kunnen zijn.